Regulamin SAMPLING LIRENE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „SAMPLING LIRENE” zwanej dalej również „AKCJĄ SAMPLING” jest Emotivo Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83, REGON 061646803, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN, zwana dalej „ORGANIZATOREM”.

 2. Celem AKCJI SAMPLING jest promocja PRODUKTÓW określonych w §2 pkt. 5 ppkt. a i b niniejszego regulaminu.

 3. Producentem promowanych PRODUKTÓW jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370362, NIP 5272642206, REGON 142584703, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200 200 000 PLN, właściciel marki Lirene, zwany dalej PARTNEREM.

 4. Regulamin akcji promocyjnej udostępniany jest za pośrednictwem strony internetowej www.prezentmarzen.com zwanej dalej „SKLEPEM INTERNETOWYM”.

 5. AKCJA SAMPLING obowiązuje w terminie od 01.04.2019r. g. 00.00 do 30.04.2019r. g. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

 6. AKCJA SAMPLING obowiązuje w SKLEPIE INTERNETOWYM ORGANIZATORA, pod adresem www.prezentmarzen.com, oraz w punktach sprzedaży bezpośredniej, zwanych dalej „SKLEPAMI STACJONARNYMI”, przez cały okres trwania promocji.

§2 ZASADY AKCJI „SAMPLING LIRENE”

 1. Uczestnikiem AKCJI SAMPLING może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w AKCJI SAMPLING przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Dokonanie transakcji skutkującej wzięciem udziału w AKCJI SAMPLING, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i podwykonawcy współpracujący z ORGANIZATOREM. Zakaz dotyczy tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizacje AKCJI SAMPLING oraz które pracowały nad projektem i wdrożeniem AKCJI, a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.

 3. Warunkiem uczestnictwa w AKCJI SAMPLING jest zakup dowolnego PRODUKTU UPRAWNIAJĄCEGO, wybór przesyłki fizycznej (kurier DPD, poczta polska albo paczkomat) albo odbiór osobisty w siedzibie ORGANIZATORA albo wybranym SKLEPIE STACJONARNYM oraz zapłata za nie w terminie określonym przez Regulamin sprzedaży, ale nie później niż do 30.04.2019r. g. 23.59.

 4. PRODUKTAMI UPRAWNIAJĄCYMI do skorzystania z AKCJI SAMPLIG są:

  1. prezent w formie przeżycia z kategorii „Relaks i uroda” prezentowanych na stronie prezentmarzen.com/relaks-i-uroda

  2. prezent w formie przeżycia z kategorii „Pakiety pobytowe” prezentowanych na stronie prezentmarzen.com/pakiety-pobytowe

 5. Przedmiotem AKCJI SAMPLING jest możliwość otrzymania prezentu w postaci kosmetyków produkcji PARTNERA.

  1. Ekspresowo nawilżający krem do rąk z jedwabiem morskim - 75ml

  2. Olejkowa mgiełka do ciała z koralem morskim - 195ml

 1. ORGANIZATOR nie dopuszcza wymiany PRODUKTÓW lub zamiany go na ekwiwalent pieniężny.

 2. Wszyscy KLIENCI, którzy dokonali transakcji, spełniającej warunki opisane w §2 pkt. 1, 2, 3 i 4 otrzymają prezent w postaci kosmetyków wyprodukowanych przez PARTNERA.

 3. KLIENT może wziąć udział w AKCJI SAMPLING dowolną ilość razy.

 4. Do zamówień, w których voucher prezentowy będzie miał tylko formę elektroniczną, wysyłaną za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej, PRODUKTY AKCJI SAMPLING nie będą wysyłane.

 5. PRODUKTY PARTNERA dodawane do zamówienia są integralną częścią PRODUKTU UPRAWNIAJĄCEGO, do którego zostały wydane. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa jedynie po zwrocie PRODUKTU UPRAWNIAJĄCEGO łącznie z PRODUKTAMI PARTNERA wydanymi w AKCJI SAMPLING.

 6. W przypadku gdy KLIENT zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta będzie chciał dokonać zwrotu PRODUKTU UPRAWNIAJĄCEGO w okresie 14 dni od daty zakupu, a zwrot PRODUKTÓW PARTNERA będzie niemożliwy z winy KLIENTA, organizator zastrzega sobie prawo do odjęcia wartości PRODUKTÓW otrzymanych w AKCJI SAMPLING od wartości PRODUKTU UPRAWNIAJĄCEGO w momencie zwrotu środków pieniężnych.

 7. W przypadku gdy KLIENT nabył więcej niż jeden PRODUKT UPRAWNIAJĄCY i wyrazi chęć zwrotu jednego z nich, nie będzie miał obowiązku zwracać PRODUKTÓW wydawanych w AKCJI SAMPLING. KLIENT będzie musiał dokonać zwrotu PRODUKTÓW wydawanych w AKCJI SAMPLING dopiero po zwrocie ostatniego PRODUKTU UPRAWNIAJĄCEGO w danym zamówieniu.

 8. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie www.prezentmarzen.com nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66§1K.C.

  §3 OGRANICZENIA AKCJI „SAMPLING LIRENE”

 1. Ilość PRODUKTÓW dostępnych w AKCJI SAMPLING jest ograniczona do pierwszych 700 zakupów lub do wyczerpania zapasów. O wcześniejszym zakończeniu AKCJI SAMPLING ORGANIZATOR poinformuje za pośrednictwem serwisu www.prezentmarzen.com.

 2. Do jednego zamówienia, w którym znajduje się PRODUKT UPRAWNIAJĄCY dołączane są maksymalnie dwa PRODUKTY PARTNERA.

 3. AKCJA SAMPLING łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i zniżkami w SKLEPIE INTERNETOWYM www.prezentmarzen.com i pozostałych SKLEPACH STACJONARNYCH ORGANIZATORA.

§4 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACJI ZAKUPU AKCJI „SAMPLING LIRENE”

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

 2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez ORGANIZATORA.

 3. KLIENT zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

 4. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie ORGANIZATORA, pisemnie na adres siedziby lub mailowo na adres reklamacje@prezentmarzen.com przez cały czas trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje, które otrzyma ORGANIZATOR po tej dacie nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez ORGANIZATORA w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 6. Przy rozpatrywaniu reklamacji ORGANIZATOR opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin dostępny na stronie www.prezentmarzen.com/regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.