Regulamin wykorzystania kuponów zniżkowych

REGULAMIN WYKORZYSTANIA KUPONÓW ZNIŻKOWYCH

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sponsorem Współpracy jest Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83, REGON 061646803, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN.
2. Kupon Zniżkowy obowiązuje w stacjonarnym punkcie sprzedaży prezentmarzeń:
Galeria Mazovia
ul. Wyszogrodzka 127
09-409 Płock
tel: 668 685 630

§ 2 ZASADY WYKORZYSTANIA KUPONÓW
1. Kupon Zniżkowy obowiązuje na wszystkie produkty w ofercie Sponsora. Kwoty z Kuponów nie łączą się.
2. Posiadacz Kuponu Zniżkowego o wartości 25,00 zł ma prawo do jednorazowej zniżki przy zakupach za minimum 75,00 zł w punkcie stacjonarnym Prezentmarzeń w Galerii Mazovia w Płocku.
3. Posiadacz Kuponu Zniżkowego o wartości 50,00 zł ma prawo do jednorazowej zniżki przy zakupach za minimum 150,00 zł w punkcie stacjonarnym Prezentmarzeń w Galerii Mazovia w Płocku.
4. Kupon Zniżkowy ważny jest do 24.12.2019 r.
5. Kupon Zniżkowy nie może być wymieniony na gotówkę.
6. Po wykorzystaniu Kuponu Zniżkowego Kupon nie jest zwracany Użytkownikowi.

§ 3 REKLAMACJE
1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Sponsora.
3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
4. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie organizatora, pisemnie na adres siedziby lub mailowo na adres [email protected] .
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 7 dniu od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.