Regulamin Akcji Black Week 2023 - 20 zł zwrotu za każde wydane 100 zł

zakończenie akcji w dniu 24.11.2023 w związku z przekroczeniem 10 000 zamówień

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji jest Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83, REGON 061646803, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN.

 2. Akcja pod hasłem "Black Week 2023 - 20 zł zwrotu za każde wydane 100 zł" zaprezentowana jest na stronie https://prezentmarzen.com

 3. Akcja obowiązuje w terminie od 20.11.2023 r. g. 16:00:00 do 26.11.2023 r. g. 23:59:59 lub do przekroczenia 10 000 zamówień.

 4. Akcja obowiązuje w sklepie internetowym organizatora pod adresem www.prezentmarzen.com oraz w sieci punktów sprzedaży stacjonarnej oznaczonej marką „Prezentmarzeń”. 

 5. Akcja dotyczy zakupu produktów takich jak: vouchery prezentowe, karty podarunkowe oraz boxy prezentowe, których oferta prezentowana jest na stronie prezentmarzen.com oraz w sieci punktów sprzedaży stacjonarnej oznaczonych marką „Prezentmarzeń”. Zwanych dalej “produktem” w niniejszym regulaminie. Opakowania ozdobne, inne dodatkowe akcesoria oraz dodatek w postaci opcji BezEndu nie są liczone jako produkt biorący udział w Akcji.

 6. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie www.prezentmarzen.com nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 K.C.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

"Black Week 2023 - 20 zł zwrotu za każde wydane 100 zł"

 1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, uczestnikiem Akcji może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest dokonanie zakupu za minimum 100 zł na stronie www.prezentmarzen.com, telefonicznie lub mailowo kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta lub w sieci punktów sprzedaży stacjonarnych oznaczonych marką „Prezentmarzeń”.

 3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i podwykonawcy współpracujący z Organizatorem. Zakaz dotyczy tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizację Akcji oraz które pracowały nad projektem i wdrożeniem Akcji a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.

§ 3

ZASADY AKCJI "Black Week 2023 - 20 zł zwrotu za każde wydane 100 zł"

 1. Przedmiotem Akcji pod hasłem "Black Week 2023 - 20 zł zwrotu za każde wydane 100 zł" jest możliwość otrzymania przez Klienta zwrotu w wysokości 20 zł zwrotu za każde pełne wydane 100 zł, z zastrzeżeniem, że:

 1. zwrot następuje w formie kodu rabatowego na kolejne zakupy, 

 2. kwota zwrotu nie może być wyższa niż 300 zł.

 1. Klient otrzyma zwrot, w formie kodu rabatowego na kolejne zakupy, w wiadomości e-mail po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie. Wysyłka kodu nastąpi nie później niż 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty.

 2. Kod rabatowy będzie aktywowany po 24h od jego otrzymania i możliwy do wykorzystania w sklepie Prezentmarzen.com lub w punktach stacjonarnych do 31.12.2023r.

 3. Kody rabatowe z Akcji nie łączą się ze sobą, z innymi kodami i akcjami promocyjnymi oraz są wielorazowego użycia.

 4. Klient zobowiązany jest do przekazania podczas zamówienia/zakupu swojego adresu e-mail, na który zostanie przesłany Kod rabatowy.

 5. Zwrot w formie kodu rabatowego zostanie dokonany tylko i wyłącznie dla zamówień, które są w pełni opłacone poprzez płatność PayU (w przypadku zakupów poprzez stronę Prezentmarzeń.com, mailowo pod adresem sklep@prezentmarzen.com lub telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta) lub za pomocą gotówki lub karty płatniczej (w przypadku zakupu w punkcie sprzedaży stacjonarnej).

 6. Kod rabatowy z kwotą zwrotu za zamówienie jest integralną częścią zamówienia, do którego zwrot został dokonany, w przypadku:

1) gdy Klient nie wykorzystał Kodu rabatowego, a następnie wyrazi chęć zwrotu zamówienia, do którego został on wydany, Kod rabatowy wraz z tym zamówieniem zostanie dezaktywowany,

2) gdy Klient wykorzystał Kod rabatowy, a następnie wyrazi chęć zwrotu zamówienia, zwrot produktów będzie niemożliwy. 

 1. Klient może wziąć udział w Akcji dowolną ilość razy.

§ 4

OGRANICZENIA AKCJI "Black Week 2023 - 20 zł zwrotu za każde wydane 100 zł"

 1. Ilość produktów dostępnych w Akcji jest ograniczona do pierwszych 10 000 zamówień, w przypadku przekroczenia tej ilości promocja niezwłocznie zostanie zakończona. Informacja o jej zakończeniu zostanie zamieszczona na stronie www.prezentmarzen.com.

 2. Akcja nie dotyczy transakcji dokonanych w całości lub częściowo za pomocą kart podarunkowych.

 3. Akcja nie dotyczy transakcji dokonanych z użyciem kodów rabatowych oraz produktów będących w promocji.

 4. Akcja "Black Week 2023" nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi w sklepie internetowym www.prezentmarzen.com i pozostałych punktach sprzedaży stacjonarnej Prezentmarzeń.

§ 5

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACJI ZAKUPU W AKCJI

"Black Week 2023 - 20 zł zwrotu za każde wydane 100 zł"

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres email składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. 

 2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

 3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin dostępny na stronie prezentmarzen.com/regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.