Gwarancja dostawy

REGULAMIN AKCJI

Gwarancja Dostawy

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji jest Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83, REGON 061646803, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN,

2. Akcja pod hasłem „Gwarancja Dostawyzaprezentowana jest na stronie www.prezentmarzen.com

3. Akcja „Gwarancja Dostawyobowiązuje w terminie od 19.12.2020 r. g. 00:01 do 21.12.2020 r. g. 14:00

4. Akcja obowiązuje w sklepie internetowym Organizatora pod adresem www.prezentmarzen.com

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

Gwarancja Dostawy”

1. Uczestnikiem Akcji może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:

2.1. zakup w okresie od 19.12.2020 r. g. 00:01 do 21.12.2020 r. g. 14:00 dowolnych towarów/usług/voucherów na stronie www.prezentmarzen.com.

2.2. wybór formy dostawy „Kurier DPD” lub „Kurier DPD Pobranie”

2.3. wybór formy płatności „Zapłać przez PayU” lub przy odbiorze w przypadku wyboru dostawy „Kurier DPD Pobranie”

2.4. w przypadku wyboru formy płatności „Zapłać przez PayU”, zaksięgowanie wpłaconych środków powinno nastąpić do dnia 20.12.2020 r. do godziny 14.00.

§3. ZASADY AKCJI „Gwarancja Dostawy”

1. W ramach akcji pod hasłem „Gwarancja Dostawy” Organizator zobowiązuje się do dostarczenia produktów/usług/voucherów zakupionych w sklepie Organizatora najpóźniej do 24.12.2020 r. do godziny 23:59.

2. Wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali transakcji, które spełniają warunki niniejszego regulaminu, a nie otrzymali przesyłki w terminie wymienionym w §3. pkt. 1, otrzymają zwrot całości (dla zamówień poniżej 500zł) lub części (dla zamówień powyżej 500zł) wpłaconej kwoty, ale nie więcej niż 500zł, w postaci Kodu Rabatowego, w terminie do 14 dni od zgłoszenia.

3. Klient może wziąć udział w Akcji tylko raz.

4. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie www.prezentmarzen.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§. 1K.C.

§4. OGRANICZENIA AKCJI „Gwarancja Dostawy”

1. Ilość produktów dostępnych w Akcji „Gwarancja Dostawy” jest ograniczona do pierwszych 1000 zakupów, w przypadku przekroczenia tej ilości Akcja niezwłocznie zostanie zakończona. Informacja o jej zakończeniu zostanie opublikowana na stronie www.prezentmarzen.com

2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie, ograniczona jest do wysokości ceny produktu/usługi/vouchera w trakcie trwania akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy z zastrzeżeniem limitów zwrotu z §3. pkt.2.

3. Rekompensata nie zostanie przyznana jeżeli zamówienie nie zostało dostarczone do Uczestnika z jego z winy, to jest:

3.1. niepoprawne podanie danych adresowych,

3.2. niemożność skontaktowania się kuriera z Uczestnikiem,

3.3. nieodebranie przesyłki.

§5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACJI ZAKUPU W AKCJI

Gwarancja Dostawy”

1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

4. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Organizatora, pisemnie na adres siedziby lub mailowo na adres [email protected] przez cały czas trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje, które otrzyma Organizator po tej dacie nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin dostępny na stronie www.prezentmarzen.com/regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.