regulaminmajowka

REGULAMIN KONKURSUMAJÓWKA Z PREZENTMARZEN.COM

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji jest Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6 sierpnia 1, 24-100 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83, REGON 061646803, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN,

 2. Konkurs pod hasłem „MAJÓWKA PREZENTU MARZEŃ” zaprezentowany jest na profilu społecznościowym Prezent Marzeń pod adresem https://www.facebook.com/PrezentMarzen/

 3. Konkurs MAJÓWKA Z PREZENTMARZEN.COM obowiązuje w terminie od 24.04.2017r. Do 29.04.2017 r. do godziny 14:00. Ogłoszenie wyników następuje do dnia 29.04.2017r. do godziny 17:00.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE MAJÓWKA Z PREZENTMARZEN.COM

 1. Z zastrzeżeniem § 2 pkt. 3, uczestnikiem konkursu może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego). Osoby które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Warunkiem koniecznym jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptują jego postanowienia.

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udostępnienie przez uczestnika konkursu postu promującego konkurs MAJÓWKA Z PREZENTMARZEN.COM oraz umieszczenie w komentarzu tego posta zdjęcia lub filmu. Szczegółowy opis dostępny jest w § 3.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i podwykonawcy współpracujący z Organizatorem. Zakaz dotyczy tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizacje konkursu oraz które pracowały nad projektem i wdrożeniem konkursu a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.

§ 3 ZASADY KONKURSU MAJÓWKA Z PREZENTMARZEN.COM

 1. Konkurs pod hasłem MAJÓWKA Z PREZENTMARZEN.COM obowiązuje w czasie określonym w §1 , pkt. 3 na profilu facebook'owym organizatora pod adresem https://www.facebook.com/PrezentMarzen/.

 2. Przedmiotem konkursu pod hasłem MAJÓWKA Z PREZENTMARZEN.COM jest możliwość wygrania przez Uczestnika jednej z trzech nagród. Nagrody zgłoszone do konkursu to: Zestaw prezentowy DLA NIEJ, Zestaw prezentowy DLA NIEGO oraz Zestaw prezentowy ADRENALINA.

 3. Wszyscy uczestnicy konkursu proszeni są o udostępnienie na swoim profilu postu promującego konkurs oraz umieszczenie w komentarzu pod tym postem zdjęcia lub filmy nawiązującego do tematyki konkursu.

 4. Zdjęcie lub film mają mieć tematykę nawiązującą do spędzania czasu w sposób potocznie nazwany „nudnym”.

 5. Każdy z komentarzy w formie zdjęcia lub filmu, który opublikowany zostanie pod postem promującym konkurs podlegać będzie ocenie przez 3 członków komisji, składającej się z pracowników firmy Emotivo Sp. z o.o. Trzy osoby z najlepszymi ocenami otrzymają od organizatora nagrody w postaci zestawów prezentowych, w następującej kolejności: I-sze miejsce: Zestaw Prezentowy ADRENALINA, II-gie miejsce: Zestaw Prezentowy DLA NIEJ, III-cie miejsce: Zestaw Prezentowy DLA NIEGO.

 6. Użytkownik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

 7. Nagrody nie mogą być dowolnie wybierane przez uczestników konkursu.

 8. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie https://www.facebook.com/PrezentMarzen/?fref=ts nie stanowią oferty w rozumieniu art.66§ 1K.C.


§ 4 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU REKLAMACJI/SKARGI W KONKURSIE MAJÓWKA Z PREZENTMARZEN.COM

 1. Reklamacja/skarga powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

 2. Reklamacja/skarga powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

 3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

 4. Reklamacje/skargi mogą być składane przez cały czas trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje/skargi, które otrzyma Organizator po tej dacie nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacje/skargi rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji/skargi Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 6. Przy rozpatrywaniu reklamacji/skargi Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin dostępny na stronie prezentmarzen.com/regulamin w zakładce notatki oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 


Social Media
Płatności
pageInfo