konkursniechma

 REGULAMIN KONKURSU#NIECHMA – PREZENTMARZEN.COM

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji jest Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6 sierpnia 1, 24-100 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83, REGON 061646803, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN,

 2. Konkurs pod hasłem „#NIECHMA – PREZENTMARZEN.COM” zaprezentowany jest na profilu społecznościowym Prezent Marzeń pod adresem https://www.instagram.com/prezentmarzen/

 3. Konkurs #NIECHMA – PREZENTMARZEN.COM obowiązuje w terminie od 27.09.2017r. do 28.09.2017 r. Ogłoszenie wyników następuje do dnia 28.06.2017r. do godziny 11:00.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE #NIECHMA– PREZENTMARZEN.COM

 1. Z zastrzeżeniem § 2 pkt. 3, uczestnikiem konkursu może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego). Osoby które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Warunkiem koniecznym jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptują jego postanowienia.

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odpowiednie skomentowanie przez uczestnika konkursu postu promującego konkurs #NIECHMA – PREZENTMARZEN.COM. Szczegółowy opis dostępny jest w § 3.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i podwykonawcy współpracujący z Organizatorem. Zakaz dotyczy tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizacje konkursu oraz które pracowały nad projektem i wdrożeniem konkursu a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.

§ 3 ZASADY KONKURSU #NIECHMA – PREZENTMARZEN.COM

 1. Konkurs pod hasłem #NIECHMA – PREZENTMARZEN.COM obowiązuje w czasie określonym w §1 , pkt. 3 na profilu Instagram organizatora pod adresem https://www.istagram.com/prezentmarzen/.

 2. Przedmiotem konkursu pod hasłem #NIECHMA – PREZENTMARZEN.COM jest możliwość wygrania przez Uczestnika jednej nagrody. Nagrodą zgłoszoną do konkursu jest: Zestaw Prezentowy „Dla Niego”

 3. Wszyscy uczestnicy konkursu proszeni są o:

  a) dodanie komentarza pod postem konkursowym, nawiązującego do tematyki konkursu,

  b) oznaczenie osoby, której dedykowany jest komentarz,

  c) użycie hasztaga #niechma.

 4. Warunkiem koniecznym do wzięcia w konkursie jest prawidłowe wykonanie w/w czynności.

 5. Każdy z komentarzy, który opublikowany zostanie pod postem promującym konkurs podlegać będzie ocenie przez 3 członków komisji, składającej się z pracowników firmy Emotivo Sp. z o.o. Osoba z najlepszymi ocenami otrzyma od organizatora nagrodę w postaci zestawu prezentowego.

 6. Użytkownik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

 7. Nagrody nie mogą być dowolnie wybierane przez uczestników konkursu.

 8. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie https://www.instagram.com/prezentmarzen/ nie stanowią oferty w rozumieniu art.66§ 1K.C.

 

§ 4 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU REKLAMACJI/SKARGI W KONKURSIE #NIECHMA – PREZENTMARZEN.COM

 1. Reklamacja/skarga powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

 2. Reklamacja/skarga powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

 3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

 4. Reklamacje/skargi mogą być składane przez cały czas trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje/skargi, które otrzyma Organizator po tej dacie nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacje/skargi rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji/skargi Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 6. Przy rozpatrywaniu reklamacji/skargi Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin dostępny na stronie prezentmarzen.com/regulamin w zakładce notatki oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 


Social Media
Płatności
pageInfo