konkursdzienkobiet

 

REGULAMIN KONKURSUDZIEŃ KOBIET Z PREZENTEM MARZEŃ

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji jest Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6 sierpnia 1, 24-100 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83, REGON 061646803, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN,

 2. Konkurs pod hasłem „DZIEŃ KOBIET Z PREZENTEM MARZEŃ” zaprezentowany jest na profilu społecznościowym Prezent Marzeń pod adresem https://www.facebook.com/PrezentMarzen/?fref=ts oraz na stoiskach stacjonarnych firmy Emotivo Sp. z o.o. mieszczących się w: CH Arkadia, aleja Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa; Magnolia Park ul. Legnicka 58, Wrocław 54-204; Galeria Bronowice ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków; Stary Browar, ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań; Galeria Rzeszów, Al. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów; Galeria Alfa Centrum, ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok; Galeria Atrium Biała, ul. Czesława Miłosza 2, 15-265 Białystok; Galeria Atrium Felicity, aleja Wincentego Witosa 32, 20-315 Lublin; Galeria Słoneczna, ul. Bolesława Chrobrego 1, 26-600 Radom; Galeria Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń; C.H. Karolinka, ul. Wrocławska 152/154, 45-837 Opole

 3. Konkurs „DZIEŃ KOBIET Z PREZENTEM MARZEŃ” obowiązuje w terminie od 1.03.2017r. Do 08.03.2017 r. do godziny 15:00. Ogłoszenie wyników następuje do dnia 08.03.2017r. do godziny 18:00.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Z zastrzeżeniem § 2 pkt. 3, uczestnikiem konkursu może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego). Osoby które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Warunkiem koniecznym jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptują jego postanowienia.

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrobienie zdjęcia telefonem komórkowym przez osobę uczestniczącą w konkursie oraz opublikowanie go na stronie osoby fotografowanej na portalu Facebook.com lub Instagram.com. Szczegółowy opis publikowania zdjęcia dostępny jest w § 3.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i podwykonawcy współpracujący z Organizatorem. Zakaz dotyczy tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizacje konkursu oraz które pracowały nad projektem i wdrożeniem konkursu a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.

§ 3 ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs pod hasłem DZIEŃ KOBIET Z PREZENTEM MARZEŃ obowiązuje w określonym czasie na profilu facebook'owym https://www.facebook.com/PrezentMarzen/ oraz na profilu Facebook oraz Instagram uczestnika konkursu.

 2. Przedmiotem konkursu pod hasłem DZIEŃ KOBIET Z PREZENTEM MARZEŃ jest możliwość wygrania przez Uczestnika jednej z jedenastu nagród. Nagrody zgłoszone do konkursu to: zestawy Prezent Marzeń Dla Niej.

 3. Wszyscy uczestnicy konkursu proszeni są o zrobienie sobie zdjęcia z akcesorium wręczonym przez Prezent Marzeń oraz opublikowanie go na swoim profilu Facebook lub Instagram, oznaczając osobę do której skierowane jest zdjęcie, hasztagiem: #prezentmarzen oraz miejscem w którym zdjęcie zostało zrobione.

 4. Każde ze zdjęć, które opublikowanie zostanie na profilu Facebook lub Instagram uczestnika konkursu podlegać będzie głosowaniu poprzez tzw. polubienie. Jedna z osób z poszczególnych lokalizacji z największą liczbą polubień swojego postu wygrywa nagrodę w postaci zestawu prezentowego Prezent Marzeń Dla Niej.

 5. Użytkownik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

 6. Nagrody nie mogą być dowolnie wybierane przez uczestników konkursu.

 7. Wybrane przez uczestników nagrody mogą się powtarzać, nie ma to znaczenia na przebieg konkursu.

 8. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie https://www.facebook.com/PrezentMarzen/?fref=ts nie stanowią oferty w rozumieniu art.66§ 1K.C.

§ 4 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU REKLAMACJI/SKARGI W KONKURSIE WALENTYNKOWE SELFIE MARZEŃ

 1. Reklamacja/skarga powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

 2. Reklamacja/skarga powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

 3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

 4. Reklamacje/skargi mogą być składane przez cały czas trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje/skargi, które otrzyma Organizator po tej dacie nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacje/skargi rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji/skargi Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 6. Przy rozpatrywaniu reklamacji/skargi Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin dostępny na stronie prezentmarzen.com/regulamin w zakładce notatki oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 


Social Media
Płatności
pageInfo