dzienkobiet

REGULAMIN PROMOCJI

„DZIEŃ KOBIET Z YASUMI I PREZENTMARZEN.COM”

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1, 24-100

Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód

w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83, REGON 061646803, posiadająca kapitał zakładowy w

wysokości 50 000 PLN,

2. Akcja pod hasłem  „DZIEŃ KOBIET Z YASUMI I PREZENTMARZEN.COM” zwana dalej Promocją,

zaprezentowana jest na stronie  prezentmarzen.com/dzienkobiet

3. Promocja  „DZIEŃ KOBIET Z YASUMI I PREZENTMARZEN.COM” obowiązuje w terminie od

 01.03.2017r. Godz.: 00:00:00 do 08.03.2017r. Godz.: 23:59:59

4. Akcja w punktach stacjonarnych organizatora obowiązuje w godzinach otwarcia galerii handlowych,

a w sklepie internetowym  prezentmarzen.com przez cały okres trwania promocji .

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI „DZIEŃ KOBIET Z YASUMI I PREZENTMARZEN.COM”

1. Z zastrzeżeniem § 2 pkt. 3, uczestnikiem Promocji może być osoba, która posiada pełną zdolność do

czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub

całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby które nie posiadają pełnej zdolności do czynności

prawnych mogą brać udział w Promocji przy współudziale swojego przedstawiciela

ustawowego/opiekuna prawnego) oraz zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego

postanowienia.

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup usług objętętych promocją na stronie

prezentmarzen.com, w terminie określonym w § 1 ust. 3,

3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i podwykonawcy współpracujący z Organizatorem. Zakaz

dotyczy tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizacje Promocji oraz które pracowały

nad projektem i wdrożeniem Promocji a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób

pozostających w stosunku przysposobienia.

 

 § 3

ZASADY PROMOCJI

1. Akcja pod hasłem „ DZIEŃ KOBIET Z YASUMI I PREZENTMARZEN.COM” obowiązuje w sklepie

internetowym prezentmarzen.com oraz w punktach stacjonarnych organizatora.

2. Przedmiotem Promocji pod hasłem „ DZIEŃ KOBIET Z YASUMI I PREZENTMARZEN.COM” jest

możliwość otrzymania przez Klienta Giftcardu o wskazanej watości zwanego dalej Giftkardem

według zasady:

- zakup usług z oferty promocyjnej do kwoty 150 zł - klient otrzymuje 25 zł w postaci

giftcardu,

- zakup usług z oferty promocyjnej od kwoty 151 zł do kwoty 250 zł - klient otrzymuje 50 zł w

postaci giftcardu,

- zakup usług z oferty promocyjnej od kwoty 251 zł do kwoty 350 zł - klient otrzymuje 75 zł w

postaci giftcardu,

- zakup usług z oferty promocyjnej powyżej kwoty 351 zł - klient otrzymuje 100 zł w postaci

giftcardu,

3. Giftcard można wykorzystać przy kolejnym zakupie usług dostępnych oferowanych przez salony

Yasumi, które wzięły udział w promocji i są dostępne w ofercie w sklepie internetowym

prezentmarzen.com lub w punktach stacjonarnych organizatora.

4. Wszyscy Klienci, którzy dokonali transakcji, które spełniają warunki opisane w § 2 pkt. 1 i 2

otrzymają Giftcard.

5. Giftcard zostanie przekazany od razu po dokonaniu zakupu.

6. Giftcard zostanie dołączony tylko i wyłącznie dla zamówień, które są w pełni opłacone.

7. Klient może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy.

8. W przypadku zwrotu zamówienia Giftcard również powinien zostać zwrócony w stanie nienaruszonym.

Giftcard jest integralną częścią zamówienia, do którego zwrot został dokonany.

9. W przypadku, gdy Klient nie zwróci Giftcardu przy zwrocie zamówienia do którego został on wydany,

zostanie obciążony kosztami zakupu Giftcardu w kwocie wg zapisów zawartych w § 3 pkt. 2.

10. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie prezentmarzen.com i w punktach stacjonarnych

organizatora nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 K.C.

11. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Giftcardy.

Wszelkie wizerunki Giftcardów zamieszczone w materiałach promocyjnych mają charakter wyłącznie

informacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń Klientów.

12. W wypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do

Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

13. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego

Regulaminu i jego akceptacją.

 

 § 4

OGRANICZENIA PROMOCJI „DZIEŃ KOBIET Z YASUMI I PREZENTMARZEN.COM”

1. Promocja „  DZIEŃ KOBIET Z YASUMI I PREZENTMARZEN.COM” jest ograniczona tylko czasowo.

2. Promocja nie dotyczy transakcji dokonanych za pomocą giftcardów/kart podarunkowych.

3. Promocja „ DZIEŃ KOBIET Z YASUMI I PREZENTMARZEN.COM” nie łączy się z innymi akcjami

promocyjnymi w sklepie internetowym prezentmarzen.com i pozostałych punktach sprzedaży tradycyjnej

Prezent Marzeń.

 

 § 5

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACJI ZAKUPU W PROMOCJI

„DZIEŃ KOBIET Z YASUMI I PREZENTMARZEN.COM”

1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak

również opis podstawy reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć

wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

4. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14

dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje, które otrzyma Organizator po tej dacie nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O

wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 21 dni od

daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz

obowiązujących przepisach prawa polskiego.

 

 §6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin dostępny na

stronie prezentmarzen.com/regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Social Media
Płatności
pageInfo